ساخت و تولید Manufacturing and Production

پروژه درس کنترل کیفیت و مدیریت FIVE S پنج اس ساخت وتولید

 

ü       5Sدرحقيقت مجموعه اصولي است كه با رعايت آنها مي توانيم كارهاي خود را با بهترين بازدهي انجام دهيم.  5Sبهبود و اصلاح وضعيت نگهداري از اشياست بطوريكه مجبور نباشيم براي دسترسي به آنها وقت زيادي صرف كنيم،    درست مانند دانستن جاي قاشق و چنگال به هنگام نياز.

ü       براي توليدكنندگان، كارخانه سرمايه اي محسوب مي شود و اين سرمايه بايد بنحوي باشد كه توليد كننده از داشتن آن به خود ببالد.به اين معني كه نه تنها محصول نهايي بايد از كيفيت بالا و قيمتي پائين برخوردار باشد،بلكه در فرآيند توليد محصول يعني در كارخانه نيز بايد از برجسته ترين مديريت و تكنولوژي بهره گرفت.

ü         5Sنيزبا اعتقاد بر اين واقعيت عمل مي كند كه “ تاثير اعمال بيشتر از گفتار است ” ، موثرترين راه براي انجام امور، توصيف وضعيت نهايي و مطلوب آنها نيست بلكه به جاي اينكار بايد به واقعيتها نظر انداخت و تغييرات را عملا در سطح كارخانه پديد آورد

 

ساماندهي                           سازماندهي ، تفكيك و تعمير            Seiri

ساماندهي در عام ترين مفهوم آن عبارت است از نظم دادن به كليه اجزاي يك سازمان جهت نيل به اهداف.

از ديدگاه «پنج اس» ساماندهي به معناي تشخيص ضرور از غيرضرور، اتخاذ تصميمات قاطع و اعمال مديريت اولويتها براي رهايي از غيرضروريها است.

در ديدگاه «پنج اس»، ساماندهي امري دشوارتر از قراردادن اشياء در گوشه‌اي مي‌باشد و هدف ايجاد نظمي مطلوب و مناسب است.

به منظور موفقيت در ساماندهي مي‌بايستي به اولويت بندي پرداخت. به طور خلاصه اينبه معني جدا كردن آنچه ضروري است از غير ضروري ها مي‌باشد.

شكل روبرو مفهوم اين S را نمايش مي‌دهد:

 

نظم و ترتيب                            Seiton                          

نظم و ترتيب به معني قرار دادن اشياء در مكانهاي مناسب و مرتب به نحوي كه بتوان از آنها به بهترين وجه استفاده كرد.

نظم و ترتيب راهي است براي يافتن و بكار بردن اشياي مورد نياز، بدون انجام جستجوهاي بيهوده.

هنگامي كه هر چيز با توجه به كاركرد و در نظر گرفتن كيفيت و ايمني كار در جاي مناسب و مشخص قرار داشته باشد، محل كار همواره منظم و مرتب خواهد بود.

نمونه هايي از اجراي اين S را مي توان بصورت زير فهرست نمود:

اشيايي را كه غالباً استفاده مي كنيم، در محل كار قراردهيم (تجهيز ميزهاي افراد به ملزومات اداري (

اشيايي را كه به ندرت استفاده مي كنيم در جايي دور از دسترس قرار دهيم (استفاده از سيستم بايگاني مناسب به طوري كه سوابق كاري سالهاي گذشته در جاهاي دورتري قرار گيرد، استفاده از كتابخانه يا قفسه هاي مخصوص جهت قرار گرفتن كتابها و جزوات و دستورالعملها(

برچسب گذاري و شناسايي كليه زونكنها، فايلها، قفسه ها (برچسب گذاري فايلها  به نحوي كه نشان دهنده محتويات آن باشد(

آوردن و بازگرداندن هر چيز در حداقل زمان (بازگرداندن زونكن سوابق به محل بايگاني، مرتب كردن اقلام و وسائلي كه روزانه با آن سر و كار داريم، قرار دادن صندلي پشت ميز كار در هنگام ترك محل كار(.

علامت گذاري محدوده ها و محل استقرار اشياء و شناسايي افراد (تابلو هاي مشخص كننده نام افراد و يا استفاده از تگهاي شناسايي، مشخص شدن محل استقرار خودروهاي شركت، طراحي جانمايي ميز كاري افراد(.

نظم و ترتيب در تابلوي اعلانات ( نصب پلاكاردهاي تبليغاتي شركت در جاهاي مناسب(.

طراحي اعلانات به نحوي كه خواندن آنها آسان باشد (استقرار مناسب مانند در معرض ديد بودن، طراحي زيبا و خوانا بودن(.

 

پاكيزه سازي                          Seiso

ü       در ديدگاه «پنج اس» پاكيزه سازي عبارت است از دور ريختن زوائد و پاكيزه كردن اشياء از آلودگيها و مواد خارجي.

ü       به عبارت ديگر پاكيزه سازي نوعي بازرسي است.

ü       بازبيني و پاكيزگي محيط كار براي حذف آلودگي مورد تأكيد در اين بخش از نظام «پنج اس»قرار دارد.

ü       برخي از لوازم، تجهيزات و مكانها لزوماً بايد بسيار پاكيزه و عاري از هر نوع آلودگي نگهداري شوند.

ü       بنابراين لازم است كه آنها را دقيقاً شناسايي نموده و بر اين باور بود كه پاكيزه سازي تنها تميز كردن محل كار و لوازم موجود در آن نيست بلكه پاكيزه سازي امكان انجام بازرسي و بازبيني را فراهم میکند.

ü       به عبارت ديگر پيشگيري از كثيفي و پاكيزه نگه داشتن مداوم محيط، اموال و افراد  و حذف و يا كنترل آلودگي و يادآوري اين نكته كه محل كار خود را همانند خانه خود بدانيم.

نمونه هايي از اجراي اين S را مي توان بصورت زير فهرست نمود:

تعريف مسئوليتهاي تمامي افراد براي پاكيزگي محل كار (حفظ نظافت و پاكيزگي محيط كار هر يك از پرسنل، پاكيزگي و نظافت البسه پرسنل.)

انجام بازبيني و پاكيزه سازي مستمر توسط مجري ارائه خدمات

شناسايي  و رفع خرابيهايي كه در اثر نشتي ها  فرسايش ها، ترك ها و  غيره بوجود آمده است

شناسايي منابع آلودگي و سعي در حذف و يا كنترل آن

تميز كردن محل كار (شستشوي مرتب با مواد ضدعفوني كننده، نظافت در انبار، جمع آوري لوازم مستعمل، تميز كردن هر چيز بلافاصله بعداز كثيف شدن.)

حذف آلودگيهاي گرد و غبار (استفاده از تهويه مطلوب در انبار و سالن ها، استفاده از فيلترهاي صافي هوا، استفاده از كاورها، قرار دادن اقلام و اشيا در محفظه هاي دربسته.)

پاكيزه كردن محلهايي كه از چشم افراد به دور است (زير ميزها، گوشه هاي اتاق، زير ملزومات اداري و تجهيزات فني، پشت پرده پنجره ها، فايلها، كشوها و.....)

 

استانداردسازي Sekitsu             

ü       استانداردسازي عبارت است از كنترل و اصلاح دائمي سازماندهي ، نظم ، ترتيب و پاكيزگي.

ü       تاكيد اصلي در استانداردسازي متوجه مديريت است كه با استفاده از چك ليستهاي مناسب و استاندارد كردن مقررات با استفاده از نوآوري و خلاقيت، محيط كار را به نحوي استاندارد و كنترل نمايد كه همواره همه عوامل با سرعت و دقت لازم مورد استفاده قرار گيرند

نمونه هايي از اجراي اين S را مي توان بصورت زير فهرست نمود:

ü       بازبيني دوره اي (تشكيل كميته بازرسي، بازرسي و بازديد از مجموعه تحت پوشش، برگزاري مميزي داخلي(.

ü       استفاده از علائم و نشانه ها (علائم نشاندهنده جهت و راهنما(.

ü       علامتگذاري محدوده هاي خطر و يا مراقبت خاص (در انبار مواد شيميايي، تجهيزات با فشار كاركرد بالا(.

ü       علايم مربوط به تجهيزات خاموش كننده (علائم مربوط به زنگ خطر و وسايل ايمني و راهنماي سيستم اطفاي حريق، تابلوهاي سيگار كشيدن ممنوع(.

ü       تمهيدات پيشگيري از خطا و اشتباه (آموزش پرسنل در خصوص بروز خطر، تدوين دستورالعملهاي كاري براي استفاده از  تجهيزات ويژه(.

ü       برچسبهاي نشاندهنده ميزان دقت ابزار (نصب ميزان دقت تجهيزات و تاريخ اعتبار و كنترل براي آنها(. 

ü       فعاليتهاي لازم توام با مسابقاتي براي ساماندهي، مرتب كردن و تميز كردن هر چه بهتر (در نظر گرفتن يك معيار در ارزيابي نمايندگيها و تعيين واحد نمونه در شركت و اختصاص يكي از پارامترهاي ارزيابي ماهيانه پرسنل به امر پاكيزگي محل كار(.

 

انضباط Shitsuke                         

ü       انضباط عبارت است از آموزش عادات و توانايي هايي جهت انجام يك وظيفه خاص.

ü       نكته اصلي در اينجا ايجاد عادات درست به جاي عادات نادرست است.

ü       اين كار را بايد از طريق آموزش شيوه هاي درست انجام كار به افراد و تمرين دادن آنان در اين زمينه آغاز نمود.

ü       همچنين اين تمرينها از طريق وضع مقررات و پيروي جدي از آنها تحقق مي پذيرد.

ü       به عبارت ديگر انضباط فرآيند تكرار و تمرين انجام يك كار است. مثلاً كاملاً ضروري است كه رعايت مقررات ايمني براي افراد به صورت يك عادت درست درآيد.

نمونه هايي از اجراي اين S را مي توان بصورت زير فهرست نمود:

تمرين نظم و ترتيب (آموزش، نظارت مستمر، ارزيابي و پاداش به پرسنل جهت نظم و انضباط.)

تمرين وقت شناسي (آموزش استفاده بهينه از زمان، بخصوص در بخش تعميرات در سالنها و برقراري جلسات.)

توجه به زيباييها و رعايت ظواهر (استفاده از لباسهاي كار مناسب در اداره و يا سازمان.)

نگرش مديريت به فضاهاي عمومي (ايجاد فضاهاي سبز و يا امكانات رفاهي در محل كار.)

استفاده از تابلوهاي اعلانات و يا تابلو هاي عمومي براي درج پيامهاي آموزشي «پنج اس«

 

 

برای دانلود فایل پاور پوینت FIVE S بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

password فایل : mandp.loxblog.com

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy
آخرین مطالب

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 14 صفحه بعد

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
این سایت را حمایت می کنم
این سایت را حمایت می کنم